čtvrtek 1. prosince 2016

VirtualBox na Windows 10 a RDP připojení


Stačilo nainstalovat novou verzi. Odebrat vytvořený most mezi síťovími adaptery
A nastavit vše znovu.

Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/31922055/bridged-networking-not-working-in-virtualbox-under-windows-10

úterý 29. listopadu 2016

Jak vyvolat dialog tisku pro PDF

<html>
<body>
<h1>Reporting</h1>
<!-- <iframe id="reportView" name="reportView" style="display:none;" ></iframe> -->
<hr/>
<button onclick="javascript:printIframe();">Print</button>
<script type="text/javascript">
function createIframeReportViewer()
{
 var ifm = document.createElement("IFRAME"); 
 ifm.id = 'reportView';
 ifm.style = "display:none;";
 document.body.appendChild(ifm);
}

function printIframe(){
 createIframeReportViewer();
 document.getElementById("reportView").onload = function(){
 alert("PDF was loaded.");
 var frm = document.getElementById("reportView").contentWindow;
     frm.focus();
     frm.print();
 }
 document.getElementById('reportView').src = "data.pdf";

    return false;
}
</script>
</body>
</html>
Do iFrame se načte PDF a jakmile se dokončí jeho stahování tak se vyvolá dialog tisku.

Poznámka:
Je potřeba zkoušet pře server protože při spouštění lokálního HTML souboru se nenastaví origin a je problém s vyvoláním akce tisku nad iFramem.

Zdroje:
http://stackoverflow.com/questions/9616426/javascript-print-iframe-contents-only
http://stackoverflow.com/questions/6000987/dynamically-set-iframe-src
https://en.wikipedia.org/wiki/Same-origin_policy
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Same-origin_policy
http://www.w3schools.com/jsref/met_document_createelement.asp

Keboola

Základní postup 
1. Přidat Extraktor na Google Drive
2. Přihlásit se Google účtem
3. Vybrat Google SpretSheet (nezobrazují se Excelovské soubory - musí se konvertovat)
4. V nastavení drive je možnost zaškrtnout že nahrávané soubory se převedou
5. V nastavení extraktoru vybrat spretsheety a jejich listy
6. Nějak hezky pojmenovat načtené tabulky


Chyba po změně počtu sloupců ve Zdrojovém souboru
ExceptionId ex-google-drive-49a5e71ce9f9f11bb453b61c331a2f94
User error: Some columns are missing in csv file. Missing columns: empty. Expected columns: empty,Datum,C_dokladu,Dodavatel,Castka,Mnoz,Zak,Stredisko,Cinnost,Text.' Please check if expected delimiter "," is used in csv file.
Je potřeba smazat vstupní tabulky aby se jejich struktura vytvořila znovu

Tabulka nesmí obsahovat více hlavičkových řádků
Protože potom volné sloupce asi hlásí vícenásobný prázdný sloupec

Pokud nemá sloupec vyplněnou hlavičku tak je automaticky pojmenován empty. Pokud je jich takových více je to problém. Dát si bacha na skryté sloupce nebo sloupce s úzkou šířkou, tak že není skoro vidět - i ty se načtou

Dobrý nápad je napojit se na sandbox externí aplikací například:

DevArt - DbForgeMySqlFree
http://www.devart.com/dbforge/mysql/studio/download.html

čtvrtek 24. listopadu 2016

ChangeScript - Přidání procedury pokud neexistuje

If exists(SELECT * FROM sys.procedures WHERE name = N'Cpy_Search')
begin
 DROP PROCEDURE [dbo].[Cpy_Search]
end;
BEGIN
 exec('CREATE Procedure Cpy_Search
         @CompanyId as int,
         @Term as nvarchar(60)
        AS begin
         DECLARE @Pattern nvarchar(62)
         SELECT @Pattern = ''%'' + @Term + ''%'';
           SELECT
         Id,
         Title
         FROM [Company]
         WHERE
       AgendaId = @CompanyId
         AND (
         Title COLLATE Latin1_general_CI_AI Like @Pattern COLLATE Latin1_general_CI_AI
         OR
         IdentificationNumber LIKE @Pattern
         OR
         VatIdentificationNumber LIKE @Pattern
         )
        END;')
      END;Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/2072086/how-to-check-if-a-stored-procedure-exists-before-creating-it

středa 9. listopadu 2016

Select Insert Into table


SQL
INSERT INTO dbo.[Company2CompanyTypes] ([CompanyRefId], [CompanyTypesRefId])
SELECT ANU.CompanyId, 2 AS CompanyTypeId FROM AspNetUsers ANU
INNER JOIN Company C ON (ANU.CompanyId = C.Id)
UNION
SELECT ANU.CompanyId, 3 AS CompanyTypeId FROM AspNetUsers ANU
INNER JOIN Company C ON (ANU.CompanyId = C.Id)

Zdroj:
http://www.w3schools.com/sql/sql_insert_into_select.asp

pátek 21. října 2016

Přehlednější struktura MVC projektu


Global asax
void Application_Start()
{
...
// ViewEngines.Engines.Clear();

            ViewEngines.Engines.Add(new CustomRazorViewEngine());
...
}


CustomRazorViewEngine .cs
public class CustomRazorViewEngine : RazorViewEngine
    {
        public CustomRazorViewEngine()
        {
            ViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/{1}/Views/{0}.cshtml",
            };

            PartialViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/Shared/Views/{0}.cshtml"
            };
        }

    }


Zdroj:
http://www.matthewrenze.com/articles/clean-architecture-in-asp-net-mvc-5/

Historie Skypu

Stáhni si aplikaci SQLiteStudio ta umí otevírat databáze SQL Lite.
Pak si už jen připojíš svou databázi s historií Skypu, která leží v:
c:\Users\{WinUser}\AppData\Roaming\Skype\{SkypeLogin}\main.db
Zprávy jsou pak uložené v tabulce Messages